Dataskyddsdeklaration Liune

Uppdaterad 16.5.2018

Inledning

En noggrann och försiktig hantering av dina personuppgifter är viktigt för oss på Aulis Lundell Oy (senare "Aulis Lundell" eller "vi"). Vi hanterar dina personuppgifter inom dataskyddslagstiftningens ramar samt enligt gott datahanterings- och databehandlingsbruk. Personlig information är all slags information som gör att personen (senare "Användaren" eller "du") kan igenkännas.

Vi använder informationen till att leverera tjänster och till personalisering, kundtjänst samt till visa mer träffande reklam. Observera att vår webbsida kan innehålla länkar till andra företags webbsidor eller tjänster som har från oss avskilda egna dataskyddpolicyn.

Insamling av personlig information

Vi samlar in dina personliga information i första hand direkt från dig själv antingen muntligt eller skriftligt. Det kan vara information som vi själva eller våra samarbetspartners samlar in på vår begäran.

Blanketter som skickats via webbsidan innehåller personlig information: minst förnamn, efternamn samt e-postadress. Genom att sända blanketten godkänner du att webbsidans ägare spar din personliga information i sitt eget system för att kunna förse den av dig önskade tjänsten.

Information kan även insamlas av tjänster som vi använder.

Dessutom får vi information från myndighetsregister, kreditupplysnings- och betalningsanmärkningsregister samt andra pålitliga register.

Vi kan även samla in information automatiskt när användaren använder vår tjänst. Den informationen gäller:

 • Användarens aktivitet i tjänsten, som t.ex. sparad information och händelseuppgifter baserade på användarens aktivitet, som från tjänsten sänds till statistik- och marknadsföringsverktyg.
 • Användarens nedladdningar i tjänsten.

Vi får även teknisk användarinformation från vår tjänst, som t.ex:

 • Tidstämplar och logguppgifter hörande ihop med användningen av tjänsten;
 • Information om de apparater som använts till att nå tjänsten, inklusive IP-adresser och programvaroversioner. Denna information fås med hjälp av användarens webbläsare och cookies.
 • Klickarna i tjänsten och ifylld information från dokument.
 • Marknadsföringscookies för presentation av riktad reklam.

Vi förenar inte och sparar inte denna information i samband med personlig information.

Hur använder vi personlig information

Vi handskas med personlig information i tre huvudsakliga syften.

 1. För att kunna erbjuda tjänsten

Fär att kunna hantera kontakter sparar vi kontaktuppgifter och bokför i vilket/vilka ärende(n) kontakt upprätthålls med användaren, för att kunna erbjuda tjänsten till användaren.

 1. Utveckling och undersökning av tjänsten

Vi kan använda personlig information till att förbättra tjänstens kvalitet, för att kunna lösa upptäckta problem i tjänsten samt till att utveckla tjänstens egenskaper för användarna. Denna databehandling grundar sig på vårt äkta intresse i att förbättra vår tjänst, dess egenskaper och dess innehåll. Vi kan även producera anonyma statistikuppgiftern i undersökningssyfte, inklusive Business Intelligens -analytik.

 1. Marknadsföring och kommunikation

Vi kan använda personlig information för att kunna skicka viktig information om tjänsten till användaren. Personlig information kan även användas till på användaren riktad reklam, marknadsföring, direktreklam och personifierad reklam. Vi kan skapa generella profiler om användarna för att kunna erbjuda bättre innehåll och reklam. Detta grundar sig på vårt äkta intresse att hålla användarna uppdaterade om våra tjänster och marknadsföra nya, nödvändiga produkter och tjänster till våra användare. Användaren har rättighet att när som helst förbjuda direkt marknadsföring.

Spridning av personlig information

Vi ger inte ut personlig information till tredje parter, förutom:

 • IP-adresser och marknadsföringscookies, som inte kopplas ihop med annan personlig information;
 • när tjänsthandhållare som vi litar på erbjuder tjänster på vår begäran och enligt våra instruktioner. Vi övervakar dock användandet av användarens personliga information och är ansvariga för dem i alla situationer;
 • om vi är delaktiga i en fusion, företagsköp, försäljning av affärsverksamheten, helt eller delvis;
 • när vi med uppriktighet tror att utgivande av information är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, användarens eller andras säkerhet, för att undersöka bedrägeri eller för att uppfylla statsmaktens krav.

Vi säljer ej användarnas personliga information till tredje parter.

Att skicka personlig information utanför EU/ETA området

I regel skickar vi inte användarnas personliga information utanför EU/ETA området. En del av statistik- och marknadsföringstjänsterna som vi använder tillahandahålls av tjänsteleverantörer som är baserade i U.S.A. När dessa tjänsteleverantörer erbjuder oss tjänster, kan vi vara tvungna att skicka en del av användarnas information till Förenta Staterna, som t.ex. IP-adresser till statistik eller e-post-, företags- och namnuppgifter till marknadsföringssystem eller försäljningssystem. I dessa fall har tjänsteleverantörerna bundit sig till att erbjuda tjänster som följer dataskyddlagarna i Europa samt följa Privacy Shield -avtalet.

https://www.policies.google.com/terms?hl=sv
https://www.policies.google.com/privacy?hl=sv

Förvaring av personlig information

Användarens personliga information kommer att sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fylla det syfte som definieras i denna dataskyddspolicy. När lagen, våra rättigheter eller skyldigheter eller användarens rättigheter eller skyldigheter inte längre förutsätter att användarens personliga information sparas, kommer vi att förstöra den personliga informationen i fråga. När användaren ber oss att radera sin information från vår tjänst, förstör vi informationen. P.g.a. tekniska skäl kan den personliga informationen sparas i våra säkerhetskopior i högst ett år innan de blir förstörda.

Vi strävar efter att hålla den personliga information vi har korrekta och aktuella genom att radera onödig information samt genom att uppdatera utgången information.

Hantering av personlig information

Vi hanterar din personliga information genom att följa dataskyddsreglerna på ett sätt som respekterar dina rättigheter och friheter. Vi ser till att dataskyddsprinciperna åtföljs i alla personliga informationens hanteringsskeden.

Din information hanteras endast av våra egna anställda eller våra samarbetspartners anställda som har rätt att hantera personlig information. Vi har säkrat personalens dataskyddsmedvetenhet med utbildning och uppdaterade instruktioner.

Din personliga information kan behandlas i flera olika datasystem, som administreras antingen av oss eller våra samarbetspartners.

Användarens dataskyddsrättigheter

Användaren har rätt att få tillgång till den personliga information som vi har om användaren i fråga. Användaren har rätt att få, tillrätta, uppdatera, ändra eller radera den personliga informationen när som helst. Viss information är dock nödvändig för att de i denna deklaration definierade målen ska kunna nås, och även lagen kan förutsätta viss information. Därmed får användaren inte radera sådan personlig information.

Användaren har rätt att motsätta sig viss behandling av information, som t.ex. profilering i marknadsföringssyfte. Användaren har också rätt att begränsa användandet av informationen i den grad som lagarna gällande dataskydd tillåter.

Användaren har rätt, inom de av lagen satta gränserna, till möjligheten att sända information, m.a.o. rätt att få sin personliga information i en ordnad, allmänt använd och datorläsbar form och skicka sin personliga information till någon annan registerhållare.

Användaren kan kontrollera sin personliga information och rätta eller radera innehållande felaktigheter samt förbjuda hantering av sin personliga information genom att kontakta Aulis Lundell Oy:s kundtjänst. Kontakter gällande förbuds- och kontrollrättigheten ska göras skriftligt och av användaren underskrivet till adressen Aulis Lundell Oy, Tarrankuja 2, 08500 Lojo, Finland, eller personligt genom att besöka registerhållaren eller via e-post till adressen sales@www.aulislundell.com. P.g.a dataskyddsskäl ber Aulis Lundell Oy användaren att legitimera sig.

Information gällande barn

Vår tjänst är inte riktad till under 16-åriga barn. Om du upptäcker att ett under 16-årigt barn har överlämnat oss sin personliga information, var god och kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter i föregående stycke.

Cookies och motsvarande teknik

Vi använder cookies eller andra liknande tekniker vid erbjudandet av vår tjänst. Cookies är små textfiler som placeras på användarens apparat för att samla in normala internetlogguppgifter. Vissa funktioner inom tjänsten kräver användning av cookies. Vi använder cookies för att öka tjänstens funktionalitet och samlar in statistik för att göra tjänsten enklare att använda. Dessutom använder vi cookies i marknadsföringssyfte, men vi sparar inte personlig information och marknadsföringscookies så att de skulle kunna kopplas ihop.

Användaren kan i sin webbläsares inställningar välja att inte godkänna användningen av cookies. Användaren kan även begränsa användningen av cookies eller radera cookies från webbläsaren. Begränsningar på cookies kan dock påverka tjänstens funktionalitet, då cookies är en del av tjänstens funktionssätt.

Säkerhet

Vi tar säkerhet allvarligt. Vi utför olika åtgärder för att förhindra personlig information från att försvinna, missbrukas eller att de olovligt sprids eller avslöjas. Dessa åtgärder görs med hänsyn till den insamlade, hanterade och sparade informationens känslighet samt till den nuvarande teknologin.

Förändringar i vår Dataskyddspolicy

Vi kan ibland ändra på denna policy. Om vi gör förändringar, kommer vi att uppdatera användarvillkoren och dataskyddspolicys för denna webbsida så att den innehåller förändringarna.

Ta kontakt

Var god och kontakta oss om du har frågor om vår dataskyddspolicy eller hantering. Du kan kontakta oss genom att använda de under givna kontaktuppgifterna.

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/99) 10:e §

 1. Registerinnehavare

Aulis Lundell Oy
Tarrankuja 2
08500 Lojo, Finland

 1. Registerärenden

Vår kundtjänst strävar efter att svara på frågor och respons gällande registrering inom ett par dagar. Du kan e-posta oss på adresseninfo@www.liunedoor.com.

 1. Registrets namn

Aulis Lundell Oy:s kund- och marknadsföringsregister.

 1. Syftet med hanteringen av personlig information

Syftet med hanteringen är att sköta om kundrelationer, kundens och Aulis Lundell Oy:s rättigheters och skyldigheters förverkligande samt ett hanterande av personlig information enligt personuppgiftslagen i syften som hör ihop med webbtjänster, undersökningsaktiviteter, riktning av Aulis Lundell Oy:s reklam och/eller direktmarknadsföring baserad på den med Aulis Lundell Oy:s informationsapparater och tjänster erhållna personliga information utan att överlåta dessa till någon utomstående part.

 1. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehålla information om kunderna enligt följande kategorier:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Företag och position
 • Företagets adressuppgifter
 1. Registrets regelenliga informationskällor

Registret sammandras från Aulis Lundell Oy:s kundinformationssystem. Informationen upprätthålls genom att utnyttja de allmänt åtkomstbara internet-källorna (t.ex. företagets egna hemsidor) samt officiella källor. Registret innehåller även information givet av kunden själv.

 1. Regelenlig överlämning av information

Registerinnehavaren överlåter ej kundernas personliga information till utomstående, förutom när det förutsätts av Finlands myndigheter.

 1. Att spara och radera information

Vi sparar din information minst under tiden av kundrelationen. När kundrelationen avslutas beror förvaringstiden på informationstypen och dess användingssyfte. Information kan raderas på kundens krav eller p.g.a. att kundrelationen avslutats.

 1. Registrets säkerhetsprinciper

Personlig information sparas som konfidentiell information. Aulis Lundell Oy:s datanät och maskineriet som registret finns på är skyddad med en brandmur och andra nödvändiga tekniska åtgärder.

 1. Den registrerades rättigheter

Kunden har rätt att förbjuda överlåtande av sin information samt hantering av sin information i direktreklamssyfte och i annat marknadföringssyfte.