Produktutveckling

Teknologi som stödjer den gemensamma nyttan

Liunes företagsfilosofis kärna är tron på att äkta innovation som utgår från kundernas behov både i hemmet och på arbetsplatsen stödjer utvecklingen av teknologin.

Liune konstruktionernas innovationer är skyddade inom EU, Norge och USA. Produktionstekniken för Liune innerväggar och undertaksprofiler är patenterad i hela världen och vi har företräde att tillverka produkter i Skandinavien. Nya produkt- och produktionsteknologier hänger ihop med logistik och informationshantering. Produktionsteknologier som ökar mervärdet söks och utvecklas ständigt för att upprätthålla kvaliteten.

Samarbetspartners är en viktig del i Liunes kvalitativa helhet. Vårt företag respekterar teknologier och produktinnovationer utvecklade av våra samarbetspartners samt ett gott och djupt samarbete.

Miljö - säkerhet

Vi har även satt krav och mål när det gäller miljö och säkerhet, och vi ser till att de förverkligas som avtalat. Vid framställningen av produkterna använder vi ofta återvunnet material, då stål är 100% återvinningsbart. Produkterna kräver minsta möjliga energin och hjälper våra kunder att spara på naturresurser. Vi tar redan i planeringsfasen hänsyn till produkternas livscykel och alla stålmaterial som används i Liune kan återvinnas när deras livscykel har nått sitt slut.

Vi lägger särskild vikt på de fördelar som system har på hela livscykeln. Vi uppmuntrar våra kunder att göra livscykelbaserade val. Vi minimerar miljöpåverkan under livscykeln genom att utveckla ekoeffektiviteten och energihushållningen tillsammans med våra samarbetspartners.

Stål har sin egen roll i samhällets strävan att minska på utsläppen av växthusgaser och mildra klimatförändringens påverkan. Vårt mål är att vara en tillverkare som främjar energisparandet och produktionen genom att utveckla produktionsteknologier med säkerheten i särskild åtanke.