Ljudteknisk tätning och ljudisoleringsförmåga

Gipsskivor har ett lågt böjmotstånd och en hög egenvikt, vilket förstärker dess ljudisolerande egenskaper och därför kan man nå en god ljudisolering med låga kostnader. När man vill förbättra innerväggarnas ljusisoleringsförmåga, använder man mjuk och flexibel mineralull. Vid ljudisolering bör man inte fylla ut hela stomutrymmet, så att väggen inte buktar p.g.a. för tjock mineralull. Vid användningen av t.ex. 66 mm väggregel är 500 mm mineralull passande, och på ett motsvarande sätt 66 mm mineralull vid 95 mm väggregel. När det gäller ljudisolering (till skillnad från värmeisolering) kan mineralullremsorna ha små mellanrum emellan sig utan att det nämnvärt påverkar ljudisoleringsförmågan.

Ljudisolering i byggnader

Med ljudisolering menas att man förhindrar ljudets förflyttning, med sätt som huvudsakligen inte grundar sig på absorbtion. Ljudisoleringen delas upp i luftljuds- och stegljudsisolering. Luftljudsisolering behöves mellan två utrymmen för att ge avskildhet och hindra oljud. Med stegljudsisolering strävar man åt att undvika störningar från t.ex. att någon går inne i byggnaden.

Målet är att uppnå en så god luftljudsisolering mellan två rum att stomljudet består endast av stegljud i bjälklaget. Detta ökar förstås stegljudsisoleringens betydelse. I många byggnadsmaterial, som t.ex. gipsskivor, är friktionsförlusterna stora, vilket betyder att stomljuden dämpas fort. Vid ljudvågor rör sig ljudmediernas (luft, byggnadsstomme) partiklar. I samband med varje rörelse uppstår friktion som minskar rörelsens hastighet. Dämpningen i luft är litet, men om utrymmet förses med textiler, mineralull eller skumplast, ökas dämpningen.

Ljud rör sig med en hastighet på ca. 340 m/s när frekvensen är 100 vibrationer per sekund (100Hz), vilket betyder att ljudet under en gungning rör sig 340/100=3,4m. Detta kallas våglängd. När ljudet stöter på en hård struktur som förhindrar ljudets förflyttning, minskar luftmolekylernas rörelsehastighet så att ljudet nästan stannar i stomdelen.

Ljuddämpning

I rummet behövs ljuddämpning för att öka ljuduppfattningen, minska ljudets spridning samt, genom att sänka ljudnivån, öka trivseln i arbetsmiljön.

Ljudnivåer

Ljudtryck mäts i desibel, dB.

Luftljudsisolering

Vid luftljudsisoleringen av väggar och bjälklag tas hänsyn till att strukturerna minskar ljudtrycket som de utsätts för. Ju mer strukturerna minskar ljudtrycket, desto bättre isolerar de ljud.

Stegljudsisolering

Stegljudsisoleringen för väggar och bjälklag beror på hur väl de minskar ljudet som rör sig i byggnadsdelarna. Stegljudsnivån mäts alltid i de omkringliggande utrymmena. Ju lägre ljudnivån är, desto bättre är stegljudsisoleringen.

Stålregelväggars ljudisoleringsförmåga

En skivbelagd väggs ljudisoleringsförmåga bestäms av antaler skivlager på varsin sida om väggen, antalet stödreglar i väggen, måtten på stödreglarna, om det är frågan om en enkel- eller en dubbelreglad vägg och hur väl tomrummet isolerar ljud. Ju fler och ju tyngre väggskivor används, desto bättre är väggens ljudisoleringsförmåga. Större stödreglar ökar även de ljudisoleringsförmågan, en dubbelreglad vägg isolerar ljud bättre än en enkelreglad vägg och isolering av tomrummet i väggen ökar ljudisoleringsförmågan av särskilt dubbelreglade väggar. I en vägg med väldigt god ljudisolering är gipsskivorna fästa på båda sidor om en dubbelreglad vägg, och tomrummet har isolerats med mineralull.

Den vanligaste innerväggen är uppbyggd med stålreglar skivbelagda med specialhård gipsskiva. Våta utrymmen kräver tätare reglar och möjligen möbelstöd.

Dörrars ljudisoleringsförmåga

En dörr i väggen försämrar väggens ljudisoleringsförmåga av flera olika anledningar. Dörren har ofta sämre ljudisoleringsegenskaper är väggstrukturen. Slutresultatet beror på både väggens och dörrens ljudklasser, och även vilket förhållade dessa ljudklasser har till väggarean. Vid användning av icke-ljudklassade dörrar ligger slutresultatet på under 25 dB De mycket vanligen använda, tomma och pressade 40 mm dörrarna eller träfanerdörrarna har en ljudisoleringsförmåga på 12-14 dB. Liunes 25 mm massivdörr har däremot en ljudisoleringsförmåga på 19-22 dB, d.v.s. Liunes dörr är mycket bättre tack vare sin större massa. Liune har en ljudteknisk dörr CALM D18.Calm-dörrens uppmätta ljudisoleringsklass är 25dB (Rw=32dB).

En väggstukturs ljudisoleringsförmåga är normalt 35-55 dB, när hänsyn inte tas till dörröppningar. Dörrarna ska alltid installeras och tätas enligt instruktioner för ljudklassade dörrar. Liunes ljudklassade dörrs ljudisoleringsförmåga har laboratorium mätts till Rw32 dB.

Liune ljudisolering

Hål, springor och eluttag i byggnadsdelar

Varje eluttag som installeras i en ljudisolerad vägg försämrar väggens ljudisoleringsförmåga. Denna försämring kan förminskas genom att täta runtom uttaget med gipsbruk eller mineralull, eller genom att installera extra gipsskivor på väggen.

Springans eller hålets påverkan på väggens luftljudsisolerande förmåga är betydlig. Även väldigt små otätade springor påverkar. Under installationsarbetet bör särskild hänsyn tas till byddnadsdelarnas täthet och noggrannheten under byggandet. I väggar med dubbel skivbeläggning ska skivskarvarna hamna omlott, och bakom varje skarv ska det finnas en regel att fästa skivan i. Strukturen ska fästas i dörr- och fönsterkarmar, sten- och skivstrukturer, väggar, bjälklag, pelare, balkar osv. så att springan mellan byggnadsdelarnq fylls med mineralull eller motsvarande material och tätas med för andamålet riktig tätningsmassa.

För ljudteknisk tätning av små springor används särskilda tätningkitt (elastiska massor) som vanligtvis är akrylatlatexbaserade och elastiska. De gör skarven tillräckligt lufttät, vilket är grundförutsättningen för en ljudtekniskt rätt byggd byggnadsdel. Ljudisoleringen sätter inte särskilda krav på tätningskittet, utan det viktigaste är kittets goda vidhäftningsförmåga och måttliga elasticitet.